สัตบุรุษ

posted on 03 Jun 2012 01:33 by takato in Manager

สัตบุรุษ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สัตบุรุษ (อ่านว่า สัดบุหรุด) แปลว่า คนดี คนสงบ คนที่พร้อมมูลด้วยธรรม

สัตบุรุษ หมายถึงคนที่มีคุณธรรม คนที่เป็นสัมมาทิฐิ คนที่ประพฤติธรรมเป็นปกติ

สัตบุรุษ ในทางปฏิบัติคือคนที่ประกอบด้วยสัปปุริสธรรม ๗ ประการ คือ

  1. เป็นผู้ประกอบด้วยธรรม ๗ ประการคือศรัทธา หิริ โอตตัปปะ พาหุสัจจะ วิริยะ สติ ปัญญา
  2. ไม่ปรึกษาอะไรที่เบียดเบียนตนและผู้อื่น
  3. ไม่คิดอะไรเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่น
  4. ไม่พูดอะไรเพือเบียดเบียนตนและผู้อื่น
  5. ไม่ทำอะไรเพือเบียดเบียนตนและผู้อื่น
  6. มีความเห็นชอบ เป็นสัมมาทิฐิ
  7. ให้ทานโดยความเคารพ ไม่ให้แบบทิ้งขว้าง

สัตบุรุษและอสัตบุรุษ

โกศล อนุสิม
โกศล อนุสิม
 

คนในโลกมีมากมายหลายจำพวก สุดแท้แต่จะแยกแยะด้วยปัจจัยใด แต่ที่สุดแล้ว ก็มักแยกแยะตรงที่การเป็น "คนดี" กับ "คนไม่ดี"

ซึ่งคนดีในความหมายที่ยอมรับกันโดยทั่วไปนั้น ก็คือ คนที่สร้างประโยชน์แก่ตนและคนอื่น ไม่ทำความเดือดร้อนแก่คนอื่น เคารพกฎหมาย ระเบียบสังคม มีศีลธรรมตามศาสนาของตน 

พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสถึงลักษณะของคนดีไว้หลายกรณี หนึ่งนั้นคือ "สัตบุรุษ" ซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายว่า "คนที่เป็นสัมมาทิฐิ คนดีน่านับถือ มีคุณธรรม ประพฤติอยู่ในศีลธรรม" สรุปว่าเป็นคนที่คิดดี พูดดี ทำดี ตามศีลธรรมและกติกาของสังคม และมีคู่ตรงกันข้าม คือ "อสัตบุรุษ" 

พระบร