การวิจัย…

 

เสนอ

 

 

โดย

….(ชื่อของเรา)

รหัสประจำตัวนักศศึกษา

วิชา วิธีวิจัยทางธุรกิจ

ประจำภาคเรียนที่ 3 ปี 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

การวิจัย… เป็นส่วนหนึ่งของวิชา วิจัยเชิงธุรกิจ

 

สารบัญ

บทคัดย่อภาษาไทย

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

กิตติกรรมประกาศ

สารบัญ

สารบัญตาราง

สารบัญภาพ

 

บทที่

1 บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

คำถามของการวิจัย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

สมมติฐานของการวิจัย

นิยามศัพท์เฉพาะ

ประโยชน์ที่ได้รับ

บทที่2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์

ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับตำแหน่งตราสินค้า

ตอนที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีคุณค่าตราสินค้า

ตอนที่ 4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจของผู้บริโภค

ตอนที่ 5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค

ตอนที่ 6 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทพานาโซนิค เอ.พีเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตอนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ให้ข้อมูล

ตอนที่ 2 ความสำคัญของตำแหน่งตราสินค้า

ตอนที่ 3 คุณค่าของตราสินค้า

ตอนที่ 4 แรงจูงใจในการเลือกซื้อ

ตอนที่ 5 พฤติกรรมการซื้อ

ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐาน

บทที่ 5 ผลสรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย

อภิปรายผลการวิจัย

ข้อเสนแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยในครั้งต่อไป

บรรณานุกรม

ภาคผนวก ก แบบสอบถาม

ภาคผนวก ข หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญ

ภาคผนวก ค รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ

ภาคผนวก ง หนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อทำการวิจัย

ประวัติผู้ทำสารนิพนธ์

สารบัญตาราง

สารบัญตาราง

ตาราง

1 จำนวนและค่าร้อยละของข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ให้ข้อมูล

2 ความสำคัญของตำแหน่งตราสินค้า

3. ความสำคัญคุณค่าตราสินค้า

 

สารบัญภาพ

  1. กรอบแนวความคิดในการวิจัย
  2. โมเดลกระบวนการจูงใจ
  3. โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค

 

ส่วนที่ 2 ส่วนเนื้อหา

               

Comment

Comment:

Tweet