ลำดับ
เลขขบวน
ประเภท
สถานีต้นทาง
เวลาออก
สถานีปลายทาง
เวลาถึง
แสดงเวลา
1
116
เร็ว
พิษณุโลก
19:20
กรุงเทพ
03:20
2
4
ด่วนพิเศษ
ศิลาอาสน์
19:50
กรุงเทพ
04:00
3
108
เร็ว
เด่นชัย
19:05
กรุงเทพ
05:10
4
52
ด่วน
เชียงใหม่
14:50
กรุงเทพ
05:30
5
14
*ด่วนพิเศษ
เชียงใหม่
16:30
กรุงเทพ
06:40
6
2
*ด่วนพิเศษ
เชียงใหม่
17:50
กรุงเทพ
07:00
7
314
ชานเมือง
ชุมทางบ้านภาชี
04:45
กรุงเทพ
07:15
ขบวน"314" - ฟรี
8