ลำดับ
เลขขบวน
ประเภท
สถานีต้นทาง
เวลาออก
สถานีปลายทาง
เวลาถึง
แสดงเวลา
1
116
เร็ว
พิษณุโลก
19:20
กรุงเทพ