กฎกระทรวง

ฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540)

ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร

พ.ศ.2497--------------

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 41 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ้ดังต่อไปนี้

ข้อที่ 1 ให้ยกเลิก

(1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 46 (พ.ศ.251 ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497

(2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 69 (พ.ศ.2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497

ข้อ 2 โรคหรือสภาพร่างกายหรือสภาพจิตใจ ซึ่งจะไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตามมาตรา 41 คือ

(1) โรคหรือความผิดปกติของตา

(ก) ตาข้างหนึ่งข้างใดบอด คือเมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้วการมองเห็นยังอยู่ในระดับต่ำกว่า 20 หรือลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกว่า 10 องศา

(ข) สายตาไม่ปกติ คือเมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้วการมองเห็นยังอยู่ในระดับ 6/24 หรือต่ำกว่าทั้งสองข้าง

(ค) สายตาสั้นมากกว่า 8 ไดออปเตอร์ หรือสายตายาวมากกว่า 5 ไดออปเตอร์ทั้งสองข้าง

(ง) ต้อแก้วตาทั้งสองข้าง (Bilateral Cataract)

(จ) ต้อหิน (Glaucoma)

(ฉ) โรคขั้วประสานตาเสื่อมทั้ง 2 ข้าง (Optic Atrophy)

(ช) กระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขุ่นทั้งสองข้าง

(2) โรคหรือความผิดปกติของหู

(ก) หูหนวกทั้งสองข้าง คือต้องใช้เสียงในช่วงคลื่นความถี่ 500-2,000 รอบต่อวินาทีหรือเกินกว่า 55 เดซิเบล จึงจะได้ยินทั้งสองข้าง

(ข) หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังทั้งสองข้าง

(ค) เยื่อแก้วหูทะลุทั้งสองข้าง

(3) โรคของหัวใจและหลอดเลือด

(ก) หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง

(ข) ลิ้นหัวใจพิการ

(ค) การเต้นของหัวใจผิดปกติอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง

(ง) โรคของกล้ามเนื้อหัวใจชนิดที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้และอาจเป็นอันตราย

(จ) หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง

(ฉ) หลอดเลือดภายในกะโหลกศีรษะโป่งพองหรือผิดปกติชนิดที่อาจเป็นอันตราย

(4) โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด

(ก) โรคเลือดหรืออวัยวะสร้างเลือดผิดปกติอย่างถาวรและอาจเป็นอันตราย

(ข) ภาวะม้ามโต (Hypersplenism) ที่รักษาไม่หายและอาจเป็นอันตราย

(5) โรคของระบบหายใจ

(ก) โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Diseases)

(ข) โรคหลอดลมพอง (Bronchiectasis)

(ค) โรคหืด (Asthma)

(ง) โรคของระบบหายใจที่ทำให้สมรรถภาพปอดลดลงอย่างถาวร Forced Expiratory Volume in One Second ต่ำกว่า 2 ลิตร หรือ Forced Vital Capacity ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของค่าปกติ

(6) โรคของระบบปัสสาวะ

(ก) ไตอักเสบเรื้อรัง

(ข) กลุ่มอาการไตพิการ (Nephrotic Syndrome)

(ค) ไตวายเรื้อรัง

(ง) ไตพองเป็นถุงน้ำแต่กำเนิด (Polycystic Kidney)

(7) โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ

(ก) ข้ออักเสบเรื้อรังจนกระดูกเปลี่ยนรูป

(ข) แขน ขา มือ เท้า นิ้ว อย่างใดอย่างหนึ่งผิดปกติ ดังต่อไปนี้

1. แขน ขา มือ หรือเท้า ด้วนหรือพิการ ถึงแม้ว่าจะรักษาด้วยวิธีใหม่ที่สุดแล้วก็ยังใช้การไม่ได้

2. นิ้วหัวแม่มือด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้

3. นิ้วชี้ของมือด้วนตั้งแต่ข้อปลายนิ้ว

4. นิ้วมือในมือข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้

5. นิ้วหัวแม่เท้าด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้

6. นิ้วเท้าในเท้าข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้

7. นิ้วเท้าในเท้าแต่ละข้างตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้

8. นิ้วเท้าในเท้าข้างใดข้างหนึ่งตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อโคนนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้

(ค) คอเอียงหรือแข็งทื่อชนิดถาวร

(ง) กระดูกสันหลังโก่งหรือคดหรือแอ่นจนเห็นได้ชัด หรือแข้งทื่อชนิดถาวร

(จ) กล้ามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น (Atrophy or Contracture) จนเป็นผลให้อวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดใช้การไม่ได้ ( โรคของต่อมไร้ท่อและภาวะผิดปกติของเมตาบอลิซึม

(ก) ภาวะต่อมธัยรอยด์ทำงานน้อยไปอย่างถาวร

(ข) ภาวะต่อมพาราธัยรอยด์ทำงานน้อยไปอย่างถาวร

(ค) ภาวะต่อมใต้สมองผิดปกติอย่างถาวร

(ง) เบาหวาน

(จ) ภาวะอ้วน (Obesity) ซึ่งมีดัชนีความหนาของร่างกาย (BMI : Body Mass Index) ตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป

(ฉ) โรคหรือความผิดปกติเกี่ยวกับเมตาบอลิซึมของแร่ธาตุ สารอาหาร ดุลย์สารน้ำอีเล็คโทรลัยท์และกรดด่างตลอดจนเมตาบอลิซึมอื่นๆชนิดถาวรและอาจเ ป็นอันตราย

(9) โรคติดเชื้อ

(ก) โรคเรื้อรัง

(ข) โรคเท้าช้าง

(ค) โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้

(10) โรคทางประสาทวิทยา

(ก) จิตเจริญล่าช้า (Mental Retardation) ที่มีระดับเชาว์ปัญญา 69 หรือต่ำกว่านั้น

(ข) ใบ้ (Mutism) หรือพูดไม่เป็นภาษาหรือฟังภาษาไม่รู้เรื่อง (Aphasia) ชนิดถาวร

(ค) ลมชัก (Epilepsy) หรือโรคที่ทำให้มีอาการชัก (Seizures) อย่างถาวร

(ง) อัมพาต (Paralysis) ของแขน ขา หรือเท้า ชนิดถาวร

(จ) สมองเสื่อม (Dementia)

(ฉ) โรคหรือความผิดปกติของสมองหรือไขสันหลังที่ทำให้เกิดความผิดปกติอย่างมากในการเคลื่อนไหวของแขนหรือขาอย่างถาวร

(ช) กล้ามเนื้อหมดกำลังอย่างหนัก (Myasthenia Gravis)

(11) โรคทางจิตเวช

(ก) โรคจิตหรือโรคที่ทำให้จิตผิดปกติอย่างรุนแรงและถาวร

(12) โรคอื่นๆ

(ก) กระเทย (Hermaphrodism)

(ข) มะเร็ง (Malignant Neoplasm)

(ค) โรคตับอักเสบเรื้อรังชนิดร้ายแรง (Chronic Active Hepatitis)

(ง) ตับแข็ง (Cirrhosis of liver)

(จ) คนเผือก (Albinos)

(ฉ) โรคลูปัสอิริธิมาโตซัสทั่วร่างกาย (SLE : Systemic Lupus Erythematosous)

(ช) กายแข็งทั่วร่างกาย (Systemic Sclerosis)

(ซ) รูปวิปริตต่างๆได้แก่

(1) จมูกโหว่

(2) เพดานโหว่หรือสูงหรือลิ้นไก่สั้นพูดไม่ชัดให้ไว้ ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2540

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ

(ชวลิต ยงใจยุทธ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

เสนาะ เทียนทอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 46 (พ.ศ.251 ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 ได้ใช้มาเป็นเวลานานการกำหนดความพิการทุพพลภาพ หรือโรค ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการได้จึงยังไม่สอดคล้องกับสภาพของความพิการทุพพลภาพ หรือ โรคที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดความพิการทุพพลภาพหรือโรค เป็นไปอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน สมควรปรับปรุงการกำหนดความพิการ ทุพพลภาพ หรือโรค ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้เสียใหม่ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวง ฉบับที่ 46 (พ.ศ.2518 ) นะครับ(ข) สายตาไม่ปกติ คือเมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้วการมองเห็นยังอยู่ในระดับ 6/24 หรือต่ำกว่าทั้งสองข้าง

แปลว่าคนปกติมองเห็นใน 24 ฟุต แต่ผู้ป่วยมองเห็นแค่ 6 ฟุต(ค) สายตาสั้นมากกว่า 8 ไดออปเตอร์ หรือสายตายาวมากกว่า 5 ไดออปเตอร์ทั้งสองข้าง แปลว่า สั้นมากกว่า 800 หรือยาวกว่า 500(จ) ภาวะอ้วน (Obesity) ซึ่งมีดัชนีความหนาของร่างกาย (BMI : Body Mass Index) ตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไปBMI = BW/(Ht.xHt.) หน่วยเป็น kg/m2

BW = น้ำหนักตัว หน่วยเป็นกิโลกรัม (kg)

Ht. = ความสูง หน่วยเป็นเมตร (m)(ก) กระเทย (Hermaphrodism)

คือโรคกระเทยทางการแพทย์ครับ ไม่สามารถระบุได้ว่ามีอวัยวะเพศใด หรือเป็นเพศใด ไม่ใช่การเป็นกระเทยจากการแสดงออกนะครับผู้ไม่ได้ขนาดสมส่วน จะไม่ได้เป็นทหาร มีรายละเอียดดังนี้

๒.๑.๒.๑ จำพวกที่ ๑ ได้แก่ คนซึ่งร่างกายสมบูรณ์ดีไม่มีอวัยวะพิการหรือผิดส่วนแต่อย่างใด

๒.๑.๒.๒ จำพวกที่ ๒ได้แต่ คนซึ่งมีร่างกายที่เห็นได้ชัดว่าไม่สมบูรณ์ดีเหมือนคนจำพวกที่ ๑ แต่ไม่ถึงกับทุพพลภายตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๑๗)ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ เช่น ตาเหล่อ ช่องหูมีหนองเรื้อรังและทั้งแก้วหูทะเลคอพอก มือหรือแขนลีบหรือบิดเก ไส้เลื่อนลงถุง ฯลฯ

๒.๑.๒.๓ จำพวกที่ ๓ ได้แก่ คนซึ่งมีร่างกายยังไม่แข็งแรงพอที่จะรับราชการทหารทหารในขณะนั้นได้เพราะป่วย ซึ่งจะบำบัดให้หาย ไม่ได้ภายในกำหนด ๓๐ วัน กรณีนี้ให้เรียกมาตรวจเลือกในคราวถัดไปเมื่อคณะกรรมการตรวจเลือกได้ตรวจเลือกแล้วยังคงเป็นคนจำพวกที่ ๓ อยู่รวม ๓ ครั้ง ให้งดเรียก (การนับครั้งจะนับครั้งให้เฉพาะที่ได้ตัวมาตรวจเลือกถ้าตัวไม่มาตรวจเลือกไม่นับนครั้งให้)

๒.๑.๒.๔ จำพวกที่ ๔ ได้แก่ คนพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการได้ตามกฎกระทรวงฉบับที่๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ เช่น ต้อหินหูหนวกทั้งสองข้าง ลิ้นหัวใจพิการ หืด เบาหวาน กระเทย โรคจิต ใบ้ คนเผือกฯลฯ (ปลดพ้นราชการทหารประเภทที่ ๒ ตามกฎหมาย) เมื่อตรวจร่างกายกำหนดคนเป็นจำพวกแล้ว คบจำพวกที่ ๑ เจ้าหน้าที่จะนำตัวไปยังโต๊ะที่๓ เพื่อทำการวัดขนาด

ส่วนคนจำพวกที่ ๒, ๓ และ ๔ ให้ไปรอที่โต๊ะที่ ๓ เพื่อทำการวัดขนาดส่วนคนจำพวกที่ ๒, ๓ และ ๔ ให้ไปรอที่โต๊ะประธานกรรมการเพื่อตรวจสอบปล่อยตัว๒.๑.๓.๑ กลุ่มที่ ๑ เรียกว่า คนได้ขนาดคือ มีขนาดสูงตั้งแต่ ๑ เมตร๖๐ เซนติเมตร ขึ้นไป และมีขนาดรอบตัวตั้งแต่ ๗๖ เซนติเมตรขึ้นไป

๒.๑.๓.๒ กลุ่มที่ ๒ เรียกว่า คนขนาดถัดรอง คือ มีขนาดสูงตั้งแต่ ๑เมตร ๕๙ เซนติเมตร ลงมาถึง ๑ เมตร ๔๖ เซนติเมตร และมีขนาด รอบตัวตั้งแต่ ๗๖ เซนติเมตรขึ้นไป คนขนาดถัดรองนี้ หากมีคนขนาดสูงกว่าและได้ขนาดพอ (คนได้ขนาด)คณะกรรมการตรวจเลือกจะคัดออก ปล่อยตัวไป โดยไม่ต้องจับสลาก

๒.๑.๓.๓ กลุ่มที่ ๓ เรียกว่า คนไม่ได้ขนาดคือ มีขนาดสูงไม่ถึง ๑ เมตร๔๖ เซนติเมตร หรือขนาดรอบตัวไม่ถึง ๗๖ เซนติเมตร อย่างใดอย่างหนึ่ง คนไม่ได้ขนาดนี้คณะกรรมการตรวจเลือกจะคัดออก ปล่อยตัวไปโดยไม่ต้องจับสลากแต่อย่างใด เมื่อได้วัดขนาดและแบ่งคนเป็นกลุ่มต่าง ๆ แล้ว ต่อไปก็จะเป็นวิธีการคัดเลือกผู้ที่จะต้องจับสลาก(แดง- เป็นทหาร , ดำ - ปล่อย) ต่อไป วิธีคัดเลือกนั้นผู้ซึ่งอยู่ในข่ายที่จะส่งเข้าเป็นทหารได้คือคนจำพวก ที่ ๑ , คนจำพวกที่ ๒ และคนผ่อนผัน ที่มีขนาดสูงตั้งแต่ ๑ เมตร ๔๖เซนติเมตร และมีขนาดรอบตัว ๗๖ เซนติเมตร ขึ้นไป โดยมีวิธีคัดเลือกดังนี้

ก. เลือกคำจำพวกที่ ๑ ซี่งมีขนาดสูงตั้งแต่ ๑ เมตร ๖๐ เซนติเมตร ขึ้นไปก่อนถ้ามีจำนวนมากกว่าที่ทางราชการต้องการ ก็ให้จับสลาก

ข. ถ้าคนจำพวกที่ ๑ ซึ่งมีขนาดสูงตั้งแต่ ๑ เมตร ๖๐ เซนติเมตร ขึ้นไป มีไม่พอกับจำนวนที่ทางราชการต้องการก็ให้เลือกคนที่มีขนาด

สูงถัดรองลงมา (๑๕๙ ซม., ๑๕๘ ซม.) ตามลำดับจนพอกับจำนวนที่ต้องการ

ค. ถ้าคนจำพวกที่ ๑ (คนที่มีขนาดสูง ๑ เมตร ๖๐ เซนติเมตร ขึ้นไป และคนขนาดถัดรอง)มีไม่พอกับจำนวนที่ต้องการก็ให้เลือก

คนจำพวกที่ ๒ ถ้ายังไม่พออีก ก็ให้เลือกจากคนที่จะได้รับการผ่อนผัน

ที่มา: http://board.yogurting.ini3.com/viewtopic.php?t=12203http://www.thaimisc.com/freewebboard/php/vreply.php?user=benjapol&topic=2794
*************************

สรุปเพื่อให้เข้าใจง่าย

มีโรคอะไรก็บอกเขาไปเขาก็ไม่รับแล้ว หรือนิ้วงอ แขนไม่ตรง ขาเบี้ยว เขาก็ไม่รับ เพราะตอนที่ผมไปตรวจ มีคนมา 600 คนพิการไป 400 มีจับแค่ 200 แต่คนพิการในใบ สด.43 จะเขียนว่าเป็นคนพิการไปตามนั้นนะ เวลาสมัครงานอาจจะสมัครยากกว่าคนปกติที่ได้ใบดำหรือผ่านเกณฑ์ทหารบ้าง~ ส่วนคนที่สูงไม่เกิน 165 ซม.หรือน้ำหนักต่ำกว่า 60 กก. รอบอกไม่เกิน 75 ซม. หรือหนักเกิน 100 กก. จะไม่ได้รับเกณฑ์ทหารเช่นกัน ลองตรวจสอบร่างกายดูได้ แต่ถ้าไม่อยากเป็นมากๆ แต่ดันผ่านหมดนี้ ก็เอาอีโต้เฉาะขิ้วซักขั้วก็ไม่ได้เป็นแล้วละ หุหุ (กล้าไหมละ) ทางที่ดี เป็นก็ได้ ไม่เป็นก็ได้ อย่าคิดอะไรมากคับ

Comment

Comment:

Tweet

ผมผ่ากระโหลกเป็นทหารได้หรือไม่ครับตอบหน่อยนะครับ

#53 By comboath (182.52.101.47|182.52.101.47) on 2015-06-21 21:26

แล้วถ้าปลายนิ้วงอหล่ะครับเป็นได้มั้ย?embarrassed embarrassed

#52 By หนุ่มโสด (1.1.152.3|1.1.152.3) on 2015-02-05 18:07

ตาผมเกิดอุติเหตุจากก้อนหินแล้วไปรักษาตาหมอได้ทำการรักษาโดยการเปลี่ยนเลนตาใหม่ให้ครับแล้วตอนนี้มันยังเห็นไม่ชัดข้างหนึ้งครับอ่านหนังสือตัวเล็กๆไม่ได้ถ้าปิดตาอีกข้างหนึ่งครับแล้วแบบนี้จะได้เข้ารับราชการทหารหรือป่าวครับ

#51 By ratchapoom (49.230.64.155|10.150.178.51, 49.230.64.155) on 2014-05-01 19:15

#49 By (49.230.156.6|49.230.156.6) on 2014-04-16 10:38

#49 By (49.230.156.6|49.230.156.6) on 2014-04-16 10:38

#48 By (49.230.156.6|49.230.156.6) on 2014-04-16 10:38

ผมสายตาสั้น600+(เท่าไหร่ไม่รุ) ถือว่าผ่านไหมคร้าบ

#47 By talalen (124.121.254.241|124.121.254.241) on 2014-04-08 17:09

ผมหนัก 45 สูง 173 จะโดนเกณไหมอาคับ ช่วบบอกผมที

#46 By บีม (182.53.237.58|182.53.237.58) on 2014-03-30 15:01

แขนใส่เหล็กมา 7 ปีแร้ว แต่ขนาดเหล็กมันเล็ก แร้วจะได้เป็นทหารมั้ย

#45 By (1.10.253.93|1.10.253.93) on 2014-01-28 19:46

งั้นกุจากิน ล่ะก็กิน ๆ  จน นน. เกิน 100

#44 By เกมส์ (49.48.248.161) on 2013-10-11 14:21

ขอถามเกี่ยวกับเด็กลูกครึ่งที่ไปเกิดที่ต่างประเทศแต่แม่ได้แจ้งเกิดเป็นเด็กไทยที่กงสุลต่างประเทศไว้ด้วย มีพาสปอร์ตไทยด้วย กังวลว่าถ้าต้องเกณฑ์ทหารด้วย เค้าจะรู้เรื่องหรือเปล่า? เพราะเรียนภาษาอังกฤษเป็นหลัก ฟังไทยพอรู้เรื่อง แต่อ่านเขียนไม่ได้เลย กรณีจะต้องทำยังไง ขอขำแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณ

#43 By นก (103.7.57.18|69.244.144.221) on 2013-04-17 08:12

วิธีให้ได้ใบดำ
<div>ตั้งแต่หลังเวลาเที่ยงคืนไปแล้วจนถึงเวลาก่อนจับทหาร ให้ไปมีสัมพันธ์ทางเพศกับกะเทย ( มันเป็นเคล็ด ) เพราะกะเทยเป็นสิ่งที่ทางการทหารไม่ต้องการ ผมลองมาแล้วกับเพื่อนสามคน ได้ใบดำหมดเลย
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ</div>
<div>ปล.กะเทยที่ไปที่จับทหารนั่นแหละคับ
เพื่อนไปคุยและแอบนัดกันไปหลังจากตรวจร่างกายแล้ว ได้ดำกันจริงๆคับ ผมฟังจากคนที่เค้าเคยจับเค้าเล่ากันมา</div>

#42 By mun (103.7.57.18|49.48.207.213) on 2013-04-08 17:33

ผมเลือกวันที่5เม.ย ตอนนี้ลำบากใจสุดๆๆๆๆๆๆเพราะว่ามีแฟนอยู่ ถ้าผมติดแล้วแฟนผมจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ ไม่รุ้เค้าจะไปมีไหม่เเล้วหรือป่าว ตอนนี้เรากำลังสร้างตัวได้อย่างดีเลยทีเดียว มีบ้านมีรถทุกอย่างดีหมด ก็เหลืออยู่เรื่องเดียวที่เหนื่ยยใจอยู่เซ็งมากๆเลยตอนนี้ การงานก็กำลังดีอยู่ จะเป็น ผ.จ mk อยู่เเล้ว เบื่อชีวิตจิงๆเลยยยยยยยยย

#41 By nice (103.7.57.18|110.78.154.45) on 2013-03-29 17:29

แล้วถ้านิ้วเท้าหักงอเค้าจะรับมั้ยคับ

#40 By 123 (103.7.57.18|180.183.77.184) on 2013-03-21 15:58

ผมหัวเข่าหลุดอะคับจาได้เป็นไหมคับบอกที

#39 By a (103.7.57.18|110.170.117.6) on 2013-03-20 10:57

ผมเคยตั้งคำถามไว้ว่า "ผมสมัครสอบทหารข้าราชทหารรอบสุดท้าย(ตัวจริง) แต่รอบอกแบบไม่หายใจเข้า72เซนติเมตร แบบหายใจเข้า80เซนติเมตร ผมมีสิทธิ์บรรจุเป็นข้าราชการทหารไหมครับ"
แก้ไขน่ะครับผมรอบอก77แบบไม่หายใจเข้าและแบบหายใจเข้า82ตอนนี้ผมบรรจุเข้ารับราชการทหารอากาศแล้ว ส่วนคำถามด้านบนผมที่ถามว่าโรคเอดส์ไม่ระบุเหรอ ระเบียบใหม่ระบุบไว้ครับ ข้อความดังนี้  อนุผนวก1 (บัญชีรายชื่อโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการ) "(ด) โรคเอดส์"

#38 By M kub (103.7.57.18|10.135.68.56, 1.20.0.184) on 2012-08-08 12:56

แล้วโรคเอดส์หล่ะไม่มีระบุไว้หรอ? แล่วเขาจะรับไหมถ้าเป็นโรคเอดส์ ปล. ถามเป็นความรู้

#37 By ยยย (103.7.57.18|110.49.224.193) on 2012-07-18 19:34

ผมสมัครสอบทหารข้าราชทหารรอบสุดท้าย(ตัวจริง) แต่รอบอกแบบไม่หายใจเข้า72เซนติเมตร แบบหายใจเข้า80เซนติเมตร ผมมีสิทธิ์บรรจุเป็นข้าราชการทหารไหมครับ

#36 By M Kub (103.7.57.18|124.122.192.255) on 2012-05-18 19:40

ถ้าสูง 160 หนัก 34 นี่ต้องจับใบดำ - ใบแดง มั้ยครับ :)embarrassed

#35 By tong (171.4.118.217) on 2012-04-07 21:02

แขนหัก แต่หายแล้วก้ต้องเปนสิน่ะ TT angry smile

#34 By Holyshit (125.24.44.86) on 2012-04-04 14:16

หัวใจผมอยู่ข้างขวา แล้วเปนโรคหอบ จะรับมะคับ

#33 By (10.0.100.14, 124.121.159.102) on 2012-01-01 05:45

แฟนเปงโรคหอบหืดอ่ะแต่จับได้ทหารเพิ่งไปยุค่ายได้2วันไม่รุว่าป่านนี้จะเปงงัยบ้าง

#32 By หมูน้อย (110.169.40.203) on 2011-11-03 02:10

กลัวอารัยก่ะอีแค่เป็นทหาร อย่าป๊อดไปเล้ยย แค่นี้ยังกลัวไม่ต้องไปทำไรกินแล้ว ปลดทหารมาได้ประสบการณ์เยอะได้เพื่อนตั้งแยะ เหอะ

#31 By MakGie (110.169.67.207) on 2011-09-15 13:03

ผมจับได้ใบแดงแล้ว..แต่รอไปผลัดสอง..แล้วตอนนี้เพิ่งไปหาหมอมาผลออกมาว่าเป็นความดันโลหิตสูง 150 และเป็นไมเกรนด้วย..จะยังได้เป็นทหารป่าวคับ

#30 By kik (124.121.170.244) on 2011-07-19 10:46

ส่วนคนที่สูงไม่เกิน 165 ซม.หรือน้ำหนักต่ำกว่า 60 กก. รอบอกไม่เกิน 75 ซม. หรือหนักเกิน 100 กก

ข้อความนี้ คือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรอคับ คือ ผมสูง 165 หนัก 44 รอบอก 75 แบบนี้อ่ะ จะได้เกณไหม คือก็ไม่แน่ใจอ่ะคับ

#29 By บรีส (58.9.100.10) on 2011-06-14 21:02

โรค เกล็ดเลือดต่ำ ได้เปน ปะ หนอ

#28 By . (223.207.174.87) on 2011-06-05 17:53

ผมเป็นหอบหืด เรื้อรัง จะได้เป็นไหมครับ ??

#27 By V (49.48.150.75) on 2011-05-18 18:34

ผมจะเข้าตรวจคัดเลือก วันที่ 8เมษา2554 นี้
ด้านร่าง กาย สูง 173 หนัก 75 รอบอก 80
แต่แขนข้าง ขวา เวลายืดออกไป มันจะบิด คือจะทำให้มัน
เยียดตรงไม่ได้เท่าไร่ มันจะจับใบ แดง-ใบดำไหม อยากรู้จังsad smile sad smile sad smile

#26 By คนดี (125.26.220.151) on 2011-04-03 22:53

แก้วหูทะลุ1ข้างรอดไหมsad smile

#25 By ronal (180.183.177.84) on 2011-01-26 10:16

... สายตาสั้น ตาบอดสี เป็นได้ไมคับ

อย่างเป็นทหารมากเลยอะ

#24 By นเรศ (110.164.165.69) on 2010-12-12 13:08

ปลายนิ้วชี้ขวาข้อนิ้วเส้นเอ็นขาดต่อแล้วนิ้วงอได้ไม่หมดยืดตรงไม่ได้ และปลายนิ้วกลางขวากระดูกขาดข้อแรกต่อแล้วผิดรูปงอนิ้วไม่ได้ถือว่าพิการหรือไม่ถ้าเข้าเกณ์ทหารจะตีเป็นพิการรึเปล่า

#23 By วรพจน์ (58.9.71.144) on 2010-11-16 13:22

แขนหักคับ มีเหล็กดามไว้ในแขน ต้องเป็นหรืเปล่าครับ

#22 By Pite (125.25.125.11) on 2010-09-22 19:36

ตอนนี้อาการยังไม่ไปตรวจ
เพราะตอนนี้มีอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่ทั่วท้อง
ปวดหัวบ่อย
ช่วยบอกด้วยนะคับว่าผมได้เป็นทหารหรือป่าว

#21 By วัชรพัฒน์ (58.64.56.26) on 2010-05-21 17:02

ขอบคุณคับ

#20 By (180.180.34.93) on 2010-04-10 19:47

คือว่าเราสูง 178 หนัก 107 จะโดนทหารไหมอ่าผู้รู้ช่วยชีแนะทีหนักใจมาก(ไม่อยากเป็นเลย)T_T กำลังเรียนอยู่ด้วยแต่ไม่อยากผ่อนผันอ่า ยังไงก็ช่วยบอกหน่อยแล้วกันเน้อ THX หลายๆคร๊าบ

#19 By ต้องการทราบ (113.53.145.159) on 2010-03-25 03:26

#18 By (113.53.23.148) on 2010-01-27 13:36

ขอบคุณค่ะ

#17 By mp3 ฟรี (117.47.178.6) on 2009-10-29 10:29

ขอบคุณค่ะ

#16 By mp3 ฟรี (124.157.235.161) on 2009-09-08 09:13

ถ้าอยากเป็นทหารแต่น้ำหนัก79

#15 By เป้ (125.25.10.188) on 2009-07-12 16:50

open-mounthed smile open-mounthed smile

#14 By mp3 (114.128.76.144) on 2009-07-07 13:39

ผมใส่กระโหลกเทียมจะใด้เป็นทหารไมคับ- -

#13 By แม็ก (222.123.56.234) on 2009-01-15 16:06

ผมสูง 186 น้ำหนัก 105 กิโล ผมจะได้เป็นมั้ยครับ (ไม่ค่อยอยากเป็นเร้ย)

#12 By คนมีแฟน (58.9.108.175) on 2008-03-10 20:06

น้ำหนักไม่ถึง60ก็ไม่ได้เหรอคับ ผมหนักแค่45เองรอบอกนี้วัดยังไงคับตอนหายใจเข้าสุดหรือยืนเฉยๆ
ถ้าหายใจสุดผม77น่ะ แต่ถ้าเฉยก็ประมาณ74-75 อย่างนี้ผ่านมั้ยอ่ะบอกหน่อยคับ

#11 By ปี (202.44.70.55) on 2008-02-27 23:56

ขอถามเพิ่มค่ะ
ถ้าขาหักแล้วใส่เหล็กดามไว้ในขา จะต้องเป็นทหารด้วยหรือเปล่าคะ

#10 By ติ (58.137.117.114) on 2007-11-23 12:19

เราสูง182หนัก61จะได้เป็นไหมใครรู้ตอบให้หน่อยนะคับ

#9 By หนึ่ง (124.121.56.26) on 2007-09-27 00:17

#8 By (203.153.173.107) on 2007-05-27 10:32

ผมแขนหักคตครับมองชัดเลยน้ำหนักก็45ก.กสุง165ม.หน้าอก78ซ.มไม่รู้ว่าจะติดเปล่าเนี้ยเกณฑ์วันที่2เมษา2550ครับ

#7 By คนเมืองลุง (58.64.100.109) on 2007-03-27 01:00

ขอบคุณคับ

#6 By เติ้ล (203.172.182.136 /unknown) on 2007-02-01 15:25

ไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะเจ้าคะ
ข้อตกลงสุดยอดเลย แต่ถ้าไม่มีกฎแบบนี้คงจะไม่มีทหารที่หน่วยก้านดีแน่ๆ เลย "ทหารที่ดีต้องแข็งแกร่ง"

#4 By Rachel on 2006-04-10 22:13